Johanna Wedholm

Johanna Wedholm är konsult inom Responsible Business Conduct, vilket omfattar miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt affärsetik. Johanna stöttar både offentliga och privata verksamheter i att bedöma och utveckla systematik för riskidentifiering och -bedömning, uppföljning och avvikelsehantering enligt OECD:s riktlinjer och FN:s vägledande principer. Tidigare uppdrag har exempelvis omfattat att bedöma verksamheters efterlevnad av EU-taxonomins sociala minimiskyddsåtgärder. Johanna har även stöttat verksamheter med hållbara inköp, både genom att identifiera risker i värdekedjan, formulera hållbarhetskrav och utvärdera efterlevnaden.