Säker hantering av litiumbatterier

Litiumbatterier tycks ha blivit oumbärliga i vår moderna värld. De förekommer i allt från mobiltelefoner och datorer till batteridrivna verktyg och elfordon. Men även om batterier har många fördelar är de också förbundna med betydande risker och även om olyckor och incidenter är sällsynta, kan konsekvenserna när något går fel vara förödande.

Litiumbatterier omfattar primära batterier (ej uppladdningsbara) och litiumjonbatterier (uppladdningsbara). Genom att vara medveten om risker med hantering av litiumbatterier, vidta försiktighetsåtgärder och följa gällande lagstiftning kan riskerna minimeras och batterierna användas på ett säkert sätt.

Vilka är de främsta riskerna?

Följderna av felaktig användning och hantering av litiumbatterier kan få konsekvenser för såväl arbetsmiljön som för den yttre miljön.

  • Brand- och explosionsrisk: Litiumbatterier kan vara känsliga för överbelastning, felaktig hantering eller skador, vilket kan leda till överhettning, termisk rusning, brand och i värsta fall explosioner. Bränder i litiumbatterier är svårsläckta och det finns stor risk för återantändning.
  • Risk för giftiga ämnen: Litiumbatterier innehåller kemikalier som kan vara skadliga för miljön om de läcker ut. Om ett litiumjonbatteri överhettas kan de avge farliga gaser som kan ge andningsbesvär och irritation på ögon och slemhinnor. Dessa gaser är också brandfarliga och kan självantända.
  • Hanteringsrisker: Felaktig hantering av litiumbatterier, såsom att kasta dem i sopor, hantera dem ovarsamt eller utsätta dem för värme eller kyla, kan öka risken för olyckor och skador.

Lagstiftningen

Litiumbatterier klassas som farligt gods och det finns tydliga regelverk att följa beroende på transportslag. Grunden kommer från FN som tar fram rekommendationer för klassificering, förpackning och märkning samt om utförande av transporten och transportdokument mm. I Sverige gäller ADR-S för vägtransporter. Olika regler gäller för batterier som är hela, skadade eller skickas för avfallshantering.

e-learning litiumbatterier

E-learning om litiumbatterier

Behöver ni öka medvetenheten gällande risker och transportregler på ett enkelt och effektivt sätt? Då kan e-learning vara ett bra alternativ för er!

Rambolls nya e-learning om Litiumbatterier tar ca 1 timma att genomföra. Den riktar sig till medarbetare och chefer inom företag och organisationer som hanterar litiumbatterier och där det finns behov av att öka medvetenheten om riskerna med litiumbatterier samt få reda på transportreglerna enligt ADR-S.

E-Learningen beskriver riskerna med litiumbatterier och hur batterierna bör hanteras för att minimera riskerna. Utbildningen specificerar hur kraven i Farligt godsreglerna ska uppfyllas för vägtransporter av litiumbatterier enligt ADR-S.

För att få vara delaktig i transport av farligt gods behövs minst en 1.3 utbildning. För att fullt ut kunna tillgodogöra sig denna e-learning bör deltagaren har gått en 1.3 utbildning sedan tidigare. Denna e-learning kompletterar 1.3-utbildningen, med de funktionsspecifika delar som rör transport av litiumbatterier.

Webbutbildning e-learning

Lärarledd halvdagsutbildning

Här går vi igenom användning och hantering av litiumbatterier. Vi går igenom vilka risker detta kan innebära och hur vi minimerar dessa risker.

Nästa kurstillfälle:

– 23 april – Distans

Under utbildningen specificerar vi också vilka krav, i farligt godslagstiftningen, som ställs för transport av litiumbatterier på väg (ADR-S) och flyg (IATA-DGR).
För att få vara delaktig i transport av farligt gods behövs minst en 1.3 utbildning. För att fullt ut kunna tillgodogöra sig denna halvdagsutbildning bör deltagaren har gått en 1.3 utbildning sedan tidigare. Denna utbildning kompletterar 1.3-utbildningen, med de funktionsspecifika delar som rör transport av litiumbatterier.

Litiumbatterier - Copy

Kostnadsfritt webbinarium

Den 4 april håller vi ett kostnadsfritt webbinarium på temat Säker hantering av litiumbatterier. Missa inte detta!