Diplomerad kvalitets- miljö och arbetsmiljöchef

Söker du efter en utbildning med både bredd och spets inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet? I så fall har vi utbildningen för dig!

Diplomerad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef – Utbildningen på 15 dagar med både bredd och spets inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utbildningen är uppdelad på sju träffar varav tre sker i Göteborg och resterande fyra tillfällen sker på distans.

Kursen ger dig

Ramboll har under många år genomfört utbildningar inom kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöområdet. På senare år har vi sett ett större behov av kompetens att kunna integrera dessa områden med varandra, för att på ett effektivt och värdeskapande sätt kunna hantera frågorna.

Utbildningen tar utgångspunkt både i krav på organisationer (standarder och lagstiftning) och förbättringsarbete. Som modern chef/samordnare av dessa frågor behöver du förstå kravbilden, men också ha förmågan att kunna motivera och genomdriva åtgärder som leder till förbättringar.

diplomerad kvalitetschef

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som önskar en mer stabil grund för att leda kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöarbetet i en organisation. Du kan vara ny i rollen som chef/samordnare/verksamhetsutvecklare inom utbildningsområdena men du kan också ha arbetat under en längre tid och känna att du behöver en djupare förståelse inom området.

Recensioner

Genomförande

Utbildningen genomförs vid sju utbildningstillfällen under totalt 15 dagar. Tre utbildningstillfällen genomförs på plats i Göteborg medan de resterande fyra genomförs på distans via Teams. Våra kursledare är vana att hålla distansutbildningar där vi växlar föreläsningar med interaktivitet för bästa inlärning.

Utbildningsdagar

 • 19–21 mars 2024 (i Göteborg)
 • 17–18 april 2024 (distans)
 • 29–30 maj 2024 (distans)
 • 21–22 augusti 2024 (distans)
 • 25–26 september 2024 (i Göteborg)
 • 23–24 oktober 2024 (distans)
 • 27–28 november 2024 (i Göteborg)

Mellan varje kurstillfälle får du en hemuppgift som du genomför inom din egen verksamhet och sedan lämnar in innan nästkommande tillfälle. Hemuppgifterna ger dig möjligheten att praktisera kunskaperna i din egen verksamhet. Utbildningen avslutas med att du ska genomföra och presentera en examinationsuppgift. Efter avslutad utbildning så erbjuds du också ett coachande samtal utifrån de behov du själv ser att du har.

Observera att du för att bli diplomerad och godkänd behöver närvara vid minst 75% av föreläsningarna och lämna in hemuppgifter samt examinationsuppgift.

Kurslitteratur, dokumentation och e-learning

Utbildningen har ingen obligatorisk kurslitteratur som du måste införskaffa, men vi rekommenderar att du har tillgång till ISO-standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Förutom åhörarkopior och övningar till varje utbildningstillfälle tillhandahåller vi bl.a. vårt inbundna internrevisionskompendium samt mallar/exempel kopplade till de olika ämnesområdena.

För att du bättre ska kunna ta till dig föreläsningarna kommer vi också tillhandahålla vissa e-learnings kostnadsfritt, t.ex. inom miljö, arbetsmiljö och hållbarhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningstillfälle 1: Värdeskapande ledningssystem – 19–21 mars 2024 i Göteborg
Genomgång av standarderna:
– ISO 9001 (kvalitet)
– ISO 14001 (miljö)
– ISO 45001 (arbetsmiljö)
Likheter och skillnader mellan standarderna
Att arbeta med processer
Värdeskapande ledningssystem
Strategier och målstyrning

Utbildningstillfälle 2: Processledning och kvalitetsverktyg – 17–18 april 2024 på distans
Processledning i praktiken:
Processkartläggning och processorganisation
Intressenter krav och förväntningar
Etablera, styra och utveckla processer
Riskhantering av processer
Inköp och leverantörsutveckling: sourcing, kravställande, kvalificering, uppföljning och utveckling
Kvalitetsverktyg, t.ex. de 7 QC verktygen, 5 varför, felträdsanalys etc

Utbildningstillfälle 3: Miljö- och klimatarbete – 29–30 maj 2024 på distans
Miljöpåverkan och bedömning av miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv
Cirkulär ekonomi
Klimatberäkningar, livscykelanalys och miljövarudeklarationer
Miljölagstiftning

Utbildningstillfälle 4: Arbetsmiljö och säkerhet – 21–22 augusti 2024 på distans
Arbetsmiljölagstiftning
Riskbedömningar
Säkerhetskultur
Samverkan
Hantering av skador och tillbud
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Friskfaktorer

Utbildningstillfälle 5: Revisioner som verktyg för förbättring – 25–26 september 2024 i Göteborg
Att ha en framgångsrik revisionsprocess:
– planera/förbereda revisioner
– genomföra revisioner
– rapportera på ett värdeskapande sätt
– följa upp revisioner för bästa effekt
Revision av ledning, chefer, medarbetare och leverantörer
Processrevision kontra efterlevnadsrevision
Distansrevision

Utbildningstillfälle 6: Hållbarhet – 23–24 oktober 2024 på distans
Agenda 2030 och andra hållbarhetsinitiativ
Hållbarhetsredovisning enligt lagkrav och GRI samt extern kommunikation
Hållbarhetslagstiftning, t.ex. EU-taxonomin
Social hållbarhet – inom organisationen och uppföljning av krav på leverantörer

Utbildningstillfälle 7: Ledarskap, kommunikation och förändringsarbete – 27–28 2024 november i Göteborg
Redovisning av examensuppgift
Rollen som chef/samordnare
Framgångsrikt ledarskap
Kommunikation
Att hantera och driva igenom förändringar
Samarbete och konflikt

Kursledare – Diplomerad kvalitets- miljö och arbetsmiljöchef

Johan Sund, Ramboll Digital & Education

Andreas Jansson, Ramboll Digital & Education

Nicole Klemets, Ramboll Digital & Education

Ida Olofsson, Ramboll Environment & Health

Oscar Ölund, Ramboll Stategic Sustainability

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans diplomerad kvalitetsschef

Fler kurser inom ledningssystem

Fler kurser inom ledningssystem hittar du här.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Diplomutbildning

Diplomerad kvalitets- miljö och arbetsmiljöchef

Sökord

 • Förändringsarbete
 • Internrevision
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 9001
 • Klimatarbete
 • Kvalitetsverktyg
 • Ledarskap
 • Processledning

Kursavgift

69.000 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Kursanmälan

Diplomerad kvalitets- miljö och arbetsmiljöchef
Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar