Utbildning

Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att våra kursledare får så goda omdömen är att de även arbetar som konsulter.

Vi är nämligen övertygade om att praktisk erfarenhet från verkligheten är en förutsättning för att kunna skapa engagemang och lärande. Vår starka verklighetsförankring gör även att utbildningarna får ett aktuellt innehåll.

Ambitionen är att våra kursdeltagare snabbt skall kunna omsätta det man lärt sig i konkreta handlingar på hemmaplan. Vi varvar alltid teori med praktiska övningar och fokuserar på enkla lösningar som verkligen fungerar!

 

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Arbetsmiljö

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer. Att känna till regelverket för arbetsmiljöarbete och att förstå både de fysiska och psykosociala aspekterna är avgörande.

Med dessa utgångspunkter erbjuder vi både arbetsmiljöutbildningar och praktiska lösningar som förenklar och förbättrar ert arbetsmiljöarbete i framtiden.

Nästa utbildningstillfälle >>

Hållbarhet

CSR och hållbarhetsfrågor (Social Responsibility) får ett större fokus i samhället och därmed en allt större betydelse för företagens/ organisationernas varumärke. Vi kan erbjuda flera olika kurser inom hållbarhet samt konsulttjänster för er som behöver mer stöd. 

För oss är det självklart att vara delaktiga och verka för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför ser vi det som vår största framgång när vi får andra organisationer att komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Nästa utbildningstillfälle >>

Ledningssystem

Alla organisationer behöver ett ledningssystem för att leda, styra och utveckla sin verksamhet i rätt riktning. Ledningssystemet skall stötta organisationen att nå strategier och mål och uppfylla olika intressenters krav och förväntningar och utgöra det formella ramverket i verksamheten som alla medarbetare berörs av.

Kännetecken för ett funktionellt ledningssystem är ett det är anpassat utifrån verksamhetens struktur, storlek och komplexitet. Det skall också vara enkelt, användarvänligt och dynamiskt och utgöar grunden för organisationens förbättringsarbete.

Det finns ett flertal standarder som man kan certifiera ledningssystemet emot. De tre vanligaste är ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem. För organisationer som inte har behov av ett ISO certifierat ledningssystemet, men ändå vill ha ett tredjeparts godkännande så finns Miljö- och kvalitetsdiplomering.

Våra kursledare arbetar också som konsulter och har stor erfarenhet att införa ledningssystem för respektive standard eller integrerade ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher. Kursledarna har också gedigna kunskaper i utbildning och revision, vilket medverkar till att ni kommer få del av deras erfarenheter och kunskaper på ett verklighetsbaserat och konkret vis.

Då kunskap är en nyckel till framgång, så erbjuder vi ett flertal utbildningar inom området ledningssystem. Utbildningar kan vara såväl öppna utbildningar eller e-learning, skräddarsydda företagsinterna eller kombinerade varianter. Oavsett form på utbildning så kommer kunskapen leda till att ert ledningssystem får de rätta förutsättningar att bli framgångsrikt.

Nästa utbildningstillfälle >>

Miljö

Vi på Ramboll har lång erfaranhet och kan erbjuda expertkunskap inom de flesta delar av miljöområdet.

Alla våra kurledare arbetar även som konsulter och har därmed med sig en bred palett av erfarenheter från både breda och specifika frågor inom en mängd olika branscher. Det ger våra utbildningar en unik förankring till verkligheten. Exempel på områden omfattar myndighetsrelaterade frågor, ledningssystem och miljöförbättrande arbete. Vi arbetar medvetet med att kompetensutveckla våra konsulter, hålla oss uppdaterade med nyheter och att utveckla vårt utbud.

Vår kurs Grundläggande miljöledning, 2 dagar, är tillsammans med vår kurs Internrevision av ledningssystem, 3 dagar, en godkänd miljörevisorsutbildning av föreningen MIS-Miljörevisorer i Sverige.

Nästa utbildningstillfälle >>

Revision

Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med förbättringar och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt revisorn har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner.

Flera av våra kursledare har lång erfarenhet av att genomföra värdeskapande revisioner i de flesta olika branscher i såväl stora som små organisationer. Vi utför revisioner utifrån en mängd olika kriterier som t.ex. ISO 9001, 14001, 45001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning, Code of conducts, leverantörskrav mm. Några av våra medarbetare har dessutom erfarenhet som tredjepartsrevisorer åt olika certifieringsorgan.
Våra revisionsutbildningar syftar till att inspirera och ge ett "nytt" synsätt på hur man kan utveckla det interna revisionsarbetet. Genom praktiska övningar och feedback från våra erfarna revisionsledare kommer deltagarna få färdigheter att utveckla sig själva och därmed revisionsverksamheten på hemmaplan.

Vi har utbildat över 1 000 interna revisorer i våra öppna- och företagsinterna utbildningar genom åren. Om ni har flera medarbetare som behöver utbildas så är det fördelaktigaste för er med en skräddarsydd företagsintern utbildning.

Våra utbildningar är såväl grund-, som påbyggnad och fördjupnings utbildningar som t.ex. grundläggande revisionsmetodik, processrevision och inriktning mot kvalitet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet

Nästa utbildningstillfälle >>