Utbildning

Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att våra kursledare får så goda omdömen är att de även arbetar som konsulter.

Vi är nämligen övertygade om att praktisk erfarenhet från verkligheten är en förutsättning för att kunna skapa engagemang och lärande. Vår starka verklighetsförankring gör även att utbildningarna får ett aktuellt innehåll.

Ambitionen är att våra kursdeltagare snabbt skall kunna omsätta det man lärt sig i konkreta handlingar på hemmaplan. Vi varvar alltid teori med praktiska övningar och fokuserar på enkla lösningar som verkligen fungerar!

Nyhet - Utbildningspaket 

För att ge dig rätt förutsättningar att lyckas i din nya roll har vi tagit fram ett antal förmånliga utbildningspaket för att göra det enklare för dig att planera din kompetensutveckling.

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan. (Gäller ej diplomutbildningar)

 

Arbetsmiljö

Historiskt har arbetsmiljöarbete handlat mycket om att undvika fysiska risker. Detta är givetvis fortfarande viktigt men tyngdpunkten riktas allt mer mot mjuka arbetsmiljöfrågor, exempelvis organisatorisk och social arbetsmiljö. Vad får människor att fungera effektivt på sin arbetsplats samtidigt som de också orkar med och trivs?

Det blir allt viktigare att ha ett aktivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Verksamheter vill att medarbetarna ska vilja jobba kvar, men också att potentiella framtida medarbetare ska lockas av att vilja börja i ens verksamhet.

Vi har ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar som kan hjälpa er att utveckla ert arbetsmiljöarbete. Vår populära utbildning Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud passar alla typer av verksamheter som vill ge chefer och skyddsombud en bra start i sina roller. Utöver den har vi flera andra spännande utbildningar.

Passa på och klicka runt bland våra utbildningar för att se vilken som kan passa just dig och din organisation. Alla våra öppna utbildningar kan anordnas internt i er verksamhet om ni är många som har behov av utbildning.

Nästa utbildningstillfälle >>

Hållbarhet

Hållbarhet får ett allt större fokus i vårt samhälle och så även för företag och organisationer. Fler och fler vidgar sitt fokus och ansvarstagande och arbetar med samtliga tre hållbarhetsdimensioner - Social, Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet. Det blir också allt vanligare att företag och organisationer utformar sitt hållbarhetsarbete för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vilka frågor som är relevanta varierar mellan organisationer och branscher, bland annat beroende på vilka hållbarhetsrisker som identifieras internt men även kopplat till leverantörskedjan.  

Större organisationer har också kravet på sig att hållbarhetsredovisa. Statliga bolag ska göra det enligt GRI Standards.  Vi på Ramboll kan erbjuda flera olika kurser inom hållbarhet samt konsulttjänster för er som behöver mer stöd. 

För oss på Ramboll är det självklart att vara delaktiga och verka för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Därför ser vi det som vår största framgång när vi får andra organisationer att komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

 

Nästa utbildningstillfälle >>

Ledningssystem

Alla organisationer behöver ett ledningssystem för att leda, styra och utveckla sin verksamhet i rätt riktning. Ledningssystemet skall stötta organisationen att nå strategier och mål och uppfylla olika intressenters krav och förväntningar och utgöra det formella ramverket i verksamheten som alla medarbetare berörs av.

Kännetecken för ett funktionellt ledningssystem är ett det är anpassat utifrån verksamhetens struktur, storlek och komplexitet. Det skall också vara enkelt, användarvänligt och dynamiskt och utgöar grunden för organisationens förbättringsarbete.

Det finns ett flertal standarder som man kan certifiera ledningssystemet emot. De tre vanligaste är ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem. För organisationer som inte har behov av ett ISO certifierat ledningssystemet, men ändå vill ha ett tredjeparts godkännande så finns Miljö- och kvalitetsdiplomering.

Våra kursledare arbetar också som konsulter och har stor erfarenhet att införa ledningssystem för respektive standard eller integrerade ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher. Kursledarna har också gedigna kunskaper i utbildning och revision, vilket medverkar till att ni kommer få del av deras erfarenheter och kunskaper på ett verklighetsbaserat och konkret vis.

Då kunskap är en nyckel till framgång, så erbjuder vi ett flertal utbildningar inom området ledningssystem. Utbildningar kan vara såväl öppna utbildningar eller e-learning, skräddarsydda företagsinterna eller kombinerade varianter. Oavsett form på utbildning så kommer kunskapen leda till att ert ledningssystem får de rätta förutsättningar att bli framgångsrikt.

Nästa utbildningstillfälle >>

Miljö

I miljöbalken anges att alla verksamheter ska utformas och bedrivas så att skador på människors hälsa och miljön motverkas. Att arbete med miljö kan även beskrivas vara en hygienfråga idag och något som ofta är ett krav från kunder och beställare.

Vi på Ramboll har lång erfarenhet av miljö och miljöarbete och kan erbjuda expertkunskap inom de flesta delar av miljöområdet. Alla våra kursledare arbetar även som konsulter och har därmed med sig en bred palett av erfarenheter från både breda och specifika frågor, inom en mängd olika branscher. Det ger våra utbildningar en unik förankring till verkligheten.
Vi erbjuder utbildningar inom ledningssystem både enligt ISO 14001 och miljödiplomering. Vi erbjuder även flertalet utbildningar kopplat till aktuell lagstiftning, innefattande produkt och kemikaliekrav samt transport av farligt gods. 

Nästa utbildningstillfälle >>

Revision

Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med förbättringar och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt revisorn har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner.

Flera av våra kursledare har lång erfarenhet av att genomföra värdeskapande revisioner i de flesta olika branscher i såväl stora som små organisationer. Vi utför revisioner utifrån en mängd olika kriterier som t.ex. ISO 9001, 14001, 45001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning, Code of conducts, leverantörskrav mm. Några av våra medarbetare har dessutom erfarenhet som tredjepartsrevisorer åt olika certifieringsorgan.
Våra revisionsutbildningar syftar till att inspirera och ge ett "nytt" synsätt på hur man kan utveckla det interna revisionsarbetet. Genom praktiska övningar och feedback från våra erfarna revisionsledare kommer deltagarna få färdigheter att utveckla sig själva och därmed revisionsverksamheten på hemmaplan.

Vi har utbildat över 1 000 interna revisorer i våra öppna- och företagsinterna utbildningar genom åren. Om ni har flera medarbetare som behöver utbildas så är det fördelaktigaste för er med en skräddarsydd företagsintern utbildning.

Våra utbildningar är såväl grund-, som påbyggnad och fördjupnings utbildningar som t.ex. grundläggande revisionsmetodik, processrevision och inriktning mot kvalitet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet

Nästa utbildningstillfälle >>

Brandskydd & Säkerhet

En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom. Historiskt har vi kunnat läsa om stora stadsbränder, industribränder och brand i människors hem vars följder fått allvarliga konsekvenser. Brand tas inte alltid på så stort allvar som det borde, varken i hemmet eller på arbetsplatsen. Det är inte helt ovanligt att se skyltar för utrymning som är släckta eller dörrar avsedda att förhindra brandens spridning som är uppställda utan att de åtgärdas.

Ett systematiskt brandskydd ska ses som en naturlig del av det dagliga arbetet i en verksamhet. En brand kan orsaka stor påverkan på en verksamhets produktion med förödande konsekvenser för företaget likväl som för ett litet samhälle som är beroende av denna ibland enda stora arbetsgivaren.

Våra kurser syftar till att ge en insikt och kunskap i att stödja dig till att få brandskydd som en naturlig del i din verksamhet och därmed en höjd säkerhet för din verksamhet.

Nästa utbildningstillfälle >>