Uppförandekod

En uppförandekod är ett centralt styrdokument för hållbarhetsarbetet som innehåller riktlinjer för hur en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Vi kan hjälpa er att ta fram en uppförandekod både för den egna verksamheten och för era leverantörer.

Att ha en tydlig etisk kompass och tydliga principer samt att kommunicera detta har blivit allt viktigare för många organisationen. Dels för att det inger förtroende hos kunder, medarbetare och andra intressenter. Dels för är det är betydelsefullt för att kunna ställa krav på leverantörer och samarbetspartners och därigenom undvika att medverka till missförhållanden, så som korruption, miljöförstöring och ohälsosamma arbetsförhållanden. I detta sammanhang kan en uppförandekod bli ett kraftfullt styrdokument.

Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod är ett centralt styrdokument för hållbarhetsarbetet som innehåller grundläggande principer och förväntningar för hur en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden kan vara uppdelad inom olika områden, exv. Affärsetik, Miljö, Arbetsmiljö och anställningsförhållanden och Mänskliga rättigheter. Den specificerar basnivån för hållbarhet och socialt ansvarstagande som organisationen kommit fram till ska råda och inte får överträdas.

Vad kan uppförandekoden användas till?

En uppförandekod kan utformas så den kan tillämpas både i den egna organisationen, men också för att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners. För det sistnämna är det inte ovanligt att organisationer tar fram en specifik s.k. ”Supplier Code of Conduct”. Den ingår då vanligen som en del i inköpskriterierna. På så vis kan den utgöra en garant för att de leverantörer som anlitas lever upp till en gemensam basnivå, även om lagstiftningen på dessa områden skulle vara svag. De organisationer som kommit längst i sitt arbete med uppförandekoden har också infört processer för att kommunicera kraven, exv. genom utbildningsinsatser, men även att följa upp hur kraven i den efterlevs, inom den egna organisationen och hos leverantörer.

Vad är anledningen att många verksamheter idag tar fram en uppförandekod? En uppförandekod återspegla organisationens ambition och vad de vill uppnå i fråga om benchmarking. Den skapar förtroende gentemot kunder och andra intressenter. Den kan vara till hjälp när det gäller etablera en gemensam identitet och en eftersträvad kultur i organisationen.

Hur kan vi på Ramboll hjälpa er?

  • Vi kan hjälpa er att ta fram en uppförandekod både för den egna verksamheten och för era leverantörer.
  • Vi kan hjälpa er att hitta rätt väg att kommunicera kraven och förväntningarna, t.ex. genom rutiner, framtagning av skriftligt material eller olika utbildningsinsatser.
  • När det gäller utbildningsinsatser kan vi hjälpa er att ta fram utbildningsmaterial, att hålla utbildningar, eller att tillhandahålla utbildningen via webbportal.
  • Vi kan även hjälpa er att följa upp och utvärdera hur kraven i uppförandekoden uppfylls. Vi har mångårig erfarenhet av CSR-revision och leverantörsuppföljning.

 

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Konsult och kursledare

010-615 33 42

Kontakta mig >>