Tillstånd, anmälan och MKB

Att genomföra att en tillståndsprövning, och även en anmälan, är en process som man som företag inte genomför så ofta och därför är det bra att ta hjälp att genomföra detta på ett professionellt sätt.

För att starta och bedriva vissa verksamheter kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken. Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) anger vilka dessa är. Du som verksamhetsutövare är skyldig att veta om din verksamhet omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt och i så fall söka tillstånd eller göra en anmälan.

Att genomföra att en tillståndsprövning, och även en anmälan, är en process som man som företag inte genomför så ofta och därför är det bra att ta hjälp att genomföra detta på ett professionellt sätt.

Om du står inför en nyetablering eller ändring av din miljöfarliga verksamhet, utgör vi en trygg partner för dig, oavsett om det gäller tillstånd, anmälningar eller miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vår långa och gedigna erfarenhet innefattar såväl deltagande i ett stort antal prövningar i olika miljödomstolar och länsstyrelser inom olika branscher som egen erfarenhet och sakkunskap från arbete på myndigheter. Detta gör att vi kan hjälpa dig att genomföra kostnadseffektiva miljöprövningar.

Vi kan hjälpa er att upprätta anmälan enligt miljöbalken för anmälningspliktig verksamhet. Anmälan kan avse nyetablering eller ändring av en verksamhet. I ett anmälningsärende bistår vi er med bland annat:

 • stöd vid myndighetskontakter
 • upprätta anmälan och i förekommande fall MKB och teknisk beskrivning
 • utföra eventuella samråd
 • ta fram relevanta underlag såsom bullerutredningar, spridningsberäkningar etc.

I ett tillståndsärende vid nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet kan vi hjälpa er att avgränsa innehållet i ansökan och MKB till rätt nivå, vilket sparar både tid och pengar och slutligen ger ett tillstånd som är väl anpassat till verksamheten. Vi kan bistå er med bland annat att:

 • driva hela eller delar av samrådsprocessen
 • upprätta tillståndsansökan
 • upprätta miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning
 • ta fram relevanta underlag såsom bullerutredningar, spridningsberäkningar etc.
 • utarbeta en statusrapport enligt miljöbalkens krav
 • lotsa er genom alla steg i tillståndsprocessen

Vi upprättar miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och kan även bistå med specialistkompetens inom många områden såsom mark- och vattenfrågor, kemikaliefrågor, avfallsfrågor etc.

Vi har stor erfarenhet av att både upprätta och granska MKB:

 • vid ansökan om tillstånd att anlägga eller ändra miljöfarlig verksamhet,
 • vid dispens eller andra ärenden enligt miljöbalken,
 • vid detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Vi tar fram underlagsmaterial, utarbetar material för samråd och genomför samråd samt upprättar själva miljökonsekvensbeskrivningen.

Vi gör det svåra enkelt för er.

Miljölagstiftning

Öppen Utbildning

Anmälan >>