Säkerhetsrådgivare & Farligt gods

Många organisationer som hanterar farligt gods, från avsändare till mottagare, ska enligt lagen om transport av farligt gods, ha en godkänd säkerhetsrådgivare. Ramboll kan bistå med godkända säkerhetsrådgivare för alla transportslag.

Säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att förebygga olyckor i samband med transport av farligt gods. Om det trots allt inträffar tillbud eller olyckor, utreds orsaken och åtgärder vidtas för att förhindra upprepning. En tillbudsrapport upprättas, som företagsledningen skall överlämna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Säkerhetsrådgivaren kontrollerar att företaget har tillförlitliga rutiner, kunnig personal och i övrigt arbetar efter gällande lagar och bestämmelser. Efter genomgång av verksamheten lämnar vi förslag på vilka förbättringsmöjligheter som finns, och vi kan även hjälpa er med att införa nya rutiner. Årsrapport upprättas, som beskriver företagets arbete med farligt gods under året. I tjänsten ingår även en supporttjänst, som kan utnyttjas om det finns oklarheter med hanteringen av farligt gods. 

Vår styrka ligger i vår långa och breda erfarenhet inom ett flertal branscher och vi kan erbjuda säkerhetsrådgivare för alla transportslag (väg, järnväg, sjö och luft).

Farligt gods Quiz

ADR-utbildning för personalen

Vi kan även hjälpa med ADR-utbildning av personal som hanterar farligt gods, som är ett lagkrav. Där erbjuder vi både öppna kurstillfällen, e-learning samt företagsinterna utbildningar. Kontakta oss för mer information.

Kontakta mig

Contact picture

Bert-Ola Nilsson

Konsult och kursledare

0706-57 46 17

Kontakta mig >>
Transport av farligt gods på väg enligt ADR-S 1.3

Öppen Utbildning

Anmälan >>
Transport av farligt gods på väg 1.3 utbildning

E-learning

Anmälan >>