Riskutredning

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska enligt miljöbalken vidta de försiktighetsmått som behövs för att undvika olägenheter eller skador för människors hälsa eller miljön. Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta riskutredningar.

Grunden för att arbeta förebyggande med de händelser som kan inträffa och orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön är att genomföra en riskutredning. Då får verksamheten en överblick över vilka risker som finns, en bedömning av om dessa är acceptabla eller inte samt förslag på åtgärder där så nödvändigt.

Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta riskutredningar. Detta innebär bland annat:

  • Kunskap om vad som krävs av verksamheten beträffande riskhantering
  • Identifiering av risker i verksamheten
  • Uppskattning av risken (görs normalt genom en bedömning av sannolikhet och konsekvens)
  • Beräkning av nivå för respektive risk
  • Värdering av huruvida risken är acceptabel eller ej
  • Förslag på riskreducerande åtgärder
  • Framtagande av åtgärdsplan
  • Dokumenterad sammanställning av verksamhetens risker

Tjänster

Teaser image

Miljörapport

Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta miljörapporter och vi kan hjälpa er i alla steg fram till den färdiga rapporten.

Läs mer >>