Riskbedömningar

Inom många delar av lagstiftningen ställs det krav på riskbedömningar och riskanalyser. Vi kan hjälpa till med både övergripande riskbedömningar och detaljerade riskbedömningar inom ett specifikt område.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni upptäcka risker innan något hänt, istället för att göra åtgärder efter ett tillbud eller en olycka. Med hjälp av systematiken kan ni upptäcka vad som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper.

De krav som ställs i föreskrifterna om Systematiskt Arbetsmiljöarbete handlar om att:

  • Arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena i verksamheten och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
  • Om någon medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.
  • Det gäller också att undersöka om en planerad förändring i verksamheten kan innebära risker som skulle kunna orsaka ohälsa eller olycksfall (ibland kallas detta konsekvensanalys)

De krav som ställs i föreskriften omfattar alla typer av risker både fysiska och psykiska samt risker orsakade såväl av den normala arbetssituationen som av risker förenade med olyckshändelser.

Traditionell riskbedömning inom riskanalys utgår i regel från en kombination av sannolikhet och konsekvens. Syftet med bedömningen är vanligtvis att på ett systematiskt sätt utgå från identifierade risker, mäta dessa och rekommendera åtgärder.

Det finns många olika metoder för att göra riskanalyser och riskbedömningar som t ex mätningar, enkäter, skyddsronder, intervjuer, statistik och andra etablerade metoder som Hazop och Arbetssäkerhetsanalys. Vi hjälper er gärna med era riskanalyser så att ni kan göra rätt åtgärder för att få personal som mår bra och inte utsätts för risker i sitt arbete.

Riskbedömningar - ­Arbetsmiljö

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Malin Hagh

Konsult och kursledare

0709-11 99 72

Kontakta mig >>