Periodiska besiktningar

De flesta företag som har tillstånd för miljöfarlig verksamhet behöver regelbundet göra periodiska besiktningar av verksamheten. Syftet är bland annat att kontrollera efterlevnaden av villkor i tillståndet samt att företaget har en effektiv egenkontroll.

En viktig del av ett företags egenkontroll enligt miljöbalken är att regelbundet kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs i tillstånd och andra myndighetsbeslut samt i relevant lagstiftning. I tillstånd enligt miljöbalken ställs därför normalt krav på en förstagångbesiktning av verksamheten och därefter regelbundet återkommande kontroller. Dessa kallas periodisk besiktning eller periodisk undersökning. Vilket begrepp som används varierar mellan olika myndigheter, men de avser samma sak.

Dessa regelbundna kontroller kan givetvis även utföras på företagets eget initiativ, t.ex. för att få en objektiv genomgång av det egna miljöarbetet med hjälp av en extern specialist. En väl genomförd besiktning ger ett viktigt bedömningsunderlag till tillsynsmyndigheten, men ska även ge ett mervärde till företaget. Besiktningarna ska genomföras av en kompetent och opartisk besiktningsman. Våra erfarna konsulter kan bistå er med såväl förstagångs- som periodiska besiktningar.

Vi bjuder in tillsynsmyndigheter, genomför besiktningen och skriver en rapport med ett omdöme om anläggningen ur miljöhänseende. Av rapporten framgår tydligt eventuella avvikelser, men även förbättringsåtgärder och områden som om de åtgärdas kan ge en effektivare egenkontroll eller göra er bättre rustade för framtida krav.

Förstagångsbesiktning

Huvudsyftet med en förstagångsbesiktning är att kontrollera att anläggningen utformats och byggts i enlighet med tillståndsansökan samt att verksamheten bedrivs enligt villkoren i tillstånd eller andra myndighetsbeslut. Förstagångsbesiktning genomförs normalt inom sex månader efter en ny-, till- eller ombyggnad av en anläggning som föranlett en tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Förstagångsbesiktningen kan omfatta bland annat följande delar.

 • Ritningsgranskning och avsyning av byggnader/processutrustning som har betydelse ur miljösynpunkt
 • Funktionskontroll av mät- och reglerutrustning
 • Granskning av rutiner för underhåll och egenkontroll
 • Granskning av uppfyllande av tillståndsvillkor
 • Provtagning och analys av utsläpp
 • En gemensam avsyning av verksamheten

Periodisk besiktning

De periodiska besiktningarna sker normalt med 1-3 års intervall beroende på typen av verksamhet. Då granskas bland annat utförande och teknisk kvalitet på företagets egenkontroll. Dessutom ger de underlag för bedömning av om anläggningen drivs och underhålls på ett optimalt sätt från miljösynpunkt. En viktig del är bedömningen av om kontrollprogram, tillstånd och andra myndighetsbeslut följs.

Vid planering av besiktningen utgår vi från tillämpliga delar av Naturvårdsverkets handbok 2001:3 ”Egenkontroll – en fortlöpande process”. Innehåll, omfattning och fokusområden bestäms i samråd med företaget och tillsynsmyndigheten. Normalt omfattar den bland annat följande delar.

 • En genomgång av tillståndsbeslut och miljörapport samt påpekanden från föregående besiktning
 • Vi kontrollerar även hur miljöarbetet är organiserat och om företaget har en tillfredsställande egenkontroll
 • En bedömning av företagets rutiner för riskanalys, nödlägesberedskap och avvikelsehantering
 • Stickprovskontroller på rutiner för drift, underhåll och kontroll samt tillhörande journalföring
 • En gemensam avsyning av verksamheten

Tjänster

Teaser image

Egenkontroll

Behöver ni hjälp med egenkontroll? Vi på Ramboll kan hjälpa er i alla steg som krävs för att uppfylla kraven i egenkontrollen.

Läs mer >>

Tjänster

Teaser image

Miljörapport

Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta miljörapporter och vi kan hjälpa er i alla steg fram till den färdiga rapporten.

Läs mer >>