Miljörapport

Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta miljörapporter och vi kan hjälpa er i alla steg fram till den färdiga rapporten.

Tillståndspliktiga verksamheter, och även vissa andra verksamheter, är skyldiga att sända in en miljörapport till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje år. Miljörapporten avser kalenderår och ska efterföljande år lämnas in elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter (SMP). Rapporten består av en grunddel, en textdel och för vissa verksamheter även en emissionsdeklaration. Syftet med rapporten är att ge verksamhetsutövaren en bra överblick över hur väl villkoren för verksamheten efterlevs och att stärka egenkontrollen. Vidare ger miljörapporten tillsynsmyndigheten ett bra underlag inför tillsynen av verksamheten.

Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta miljörapporter och vi kan hjälpa er i alla steg fram till den färdiga rapporten. Detta innebär bland annat:

  •  Kunskap om vad som krävs av verksamheten beträffande miljörapporteringen
  •  Framtagande och sammanställande av underlagsmaterial till alla delar i rapporten
  •  Ev. beräkningar av verksamhetens miljöpåverkan
  •  Digital inrapportering i SMP