Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem. Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning, vilken syftar till att införa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt att följa lagar och regler och minska miljöpåverkan från sin verksamhet, produkter och tjänster. Detta innebär att man behöver:

 • Identifiera vilka krav och förväntningar som finns på verksamheten
 • Bryta ner sin strategi från ord till handling ut i hela verksamheten
 • Säkerställa efterlevnad av miljölagar och andra krav
 • Undersöka verksamhetens miljöpåverkan och miljörisker och initiera åtgärder
 • Införa kontroll och styrning där så är motiverat
 • Mäta, analysera och förbättra verksamhetens miljöprestanda

PDCA

Verksamheter som arbetar i enlighet med ISO 14001 kan välja att certifiera sig mot standarden och erhålla ett certifikat, vilket är ett internationellt värdebevis på att man arbetar systematiskt med att följa lagar och regler och minska miljöpåverkan från sin verksamhet, produkter och tjänster.

Hur vi kan hjälpa till

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem. Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Vi arbetar enligt följande modell:

vårt arbetssätt

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av

 • Tydlig offert och uppdragsbeskrivning samt projekt- och tidsplan
 • Genuint intresserade, engagerade och professionella medarbetare
 • Göra rätt från början och arbeta effektivt och med enkelhet
 • Regelbunden avstämning om projektets utveckling

 

Exempel på vad vi kan hjälpa till med

 • Införa och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001, EMAS II och Miljödiplomering enligt svensk miljöbas

Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Givetvis integrerar vid ert miljöarbete i ert befintliga ledningssystem.

 • Omvärlds- och intressentanalys enligt 14001:2015 

Tillsammans med er gör vi en analys på vilka frågor som kan påverka ert ledningssystems förmåga att nå planerade resultat. Vi undersöker också vilka intressenter som har krav och förväntningar på er verksamhet och hanterar dessa krav i ert ledningssystem.

 • Miljöutredning och modell för miljöaspektsbedömning ur ett livscykelperspektiv 

Vi gör en nulägeanalys av er verksamhets miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, bedömer er befintliga miljöstyrning, identifierar och värderar eventuella miljörisker och granskar hur ni lever upp till gällande lagstiftning. Utredningen ger en bra grund att bygga miljöledningssystem på.

 • Miljöriskanalyser

Tillsammans med er undersöker vi vilka risker och möjligheter som finns kopplade till såväl ert strategiska som operativa arbete. Vi värderar och prioriterar riskerna och tar fram åtgärder för att skapa kontroll och styrning på dem.

 • Identifiering och utvärdering av lagefterlevnad samt lagbevakningstjänst 

Vi säkerställer att ni har identifierat den lagstiftning som er verksamhet berörs av och vi utvärderar er efterlevnad så ni får information om det finns några avvikelser. Vår lagbevakningstjänst finns i flera nivåer som stöttar er i att bl.a. bevaka nya och ändrade krav.

 • Internrevision 

Vi har stora erfarenheter av genomförande av revisioner, såväl interna som externa 3:e partsrevisioner. Fokus i våra revisoner är att medverka till att förbättra ert miljöarbete snarare än att identifiera triviala avvikelser.

 • Företagsinterna utbildningar

Tillsammans med er skräddarsyr vi företagsinterna utbildningar utifrån de behov ni har. Vi kan hålla ledningsseminarium, utbildning för all personal, lärarledda och web utbildningar mm. Se gärna vårt program för öppna utbildningar för att få idéer till kompetensutveckling.

 • Resursförstärkning 

Vid frånvaro av ordinarie personal för att driva och administrera ert ledningssystem kan vi erbjuda oss att överta denna roll under tidperiod. Vi genomför då löpande uppgifter som er ordinarie personal normalt gör.

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>
ISO 14001:2015 - Miljöledning

Öppen Utbildning

Anmälan >>
Internrevision av ledningssystem

Öppen Utbildning

Anmälan >>