Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning, vilken syftar till att införa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt att kvalitetssäkra sin verksamhet med fokus på att få nöjda kunder. Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning, vilken syftar till att införa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt att kvalitetssäkra sin verksamhet med fokus på att få nöjda kunder. Detta innebär att man behöver:

 • Bryta ner sin strategi från ord till handling ut i hela verksamheten
 • Kartlägga, styra och utveckla verksamhetens processer
 • Undersöka verksamhetens risker och initiera åtgärder
 • Införa kontroll och styrning där så är motiverat
 • Mäta, analysera och förbättra verksamhetens prestanda

 PDCA

Alla typer av organisationer kan använda standarden som ett stöd för att införa ett kvalitetsledningssystem. Verksamheter som arbetar i enlighet med ISO 9001 kan välja att certifiera sig mot standarden och erhålla ett certifikat, vilket är ett internationellt värdebevis på att man arbetar systematiskt med att leda, styra och utveckla verksamhet, produkter och tjänster.

Hur vi kan hjälpa till

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem. Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Vi arbetar enligt följande modell:

vårt arbetssätt

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av:

 • Tydlig offert och uppdragsbeskrivning samt projekt- och tidsplan
 • Genuint intresserade, engagerade och professionella medarbetare
 • Göra rätt från början och arbeta effektivt och med enkelhet
 • Regelbunden avstämning om projektets utveckling

 

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Införa och utveckla kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. 

 • Omvärlds- och intressentanalys enligt ISO 9001:2015

Tillsammans med er gör vi en analys på vilka frågor som kan påverka ert ledningssystems förmåga att nå planerade resultat. Vi undersöker också vilka intressenter som har krav och förväntningar på er verksamhet och hanterar dessa krav i ert ledningssystem.

 • Processkartläggning och andra metoder för att styra och utveckla processer

En förutsättning för att kunna arbeta med verksamhetsutveckling är att känna till sina processer. Vi hjälper till med att kartlägga, styra och utveckla ert processarbete.

 • Riskbaserat angreppsätt

Vi tillhandhåller anpassade metoder för riskhantering. Tillsammans med er undersöker vi sedan vilka risker och möjligheter som finns kopplade till såväl ert strategiska som operativa arbete. Vi värderar och prioriterar dem och tar fram åtgärder för att skapa kontroll och styrning på dem.

 • Kvalitetsverktyg

Utifrån vilka behov ni har använder vi en palett av olika förbättringsmetoder. T.ex. DMAIC, 5S, värdeflödesanalys, förbättringsgrupper, systematik för förbättringsprojekt, visuell styrning, effektiv avvikelsehantering.

 • Internrevision

Vi har stora erfarenheter av genomförande av revisioner, såväl interna som externa 3:e partsrevisioner. Fokus i våra revisoner är att ganska er flöden och identifiera styrkor och svagheter samt bedöma deras förmåga att åstadkomma planerade resultat.

 • Företagsanpassade utbildningar 

Tillsammans med er skräddarsyr vi företagsinterna utbildningar utifrån de behov ni har. Vi kan hålla ledningsseminarium, utbildning för all personal, lärarledda och web utbildningar mm. Se gärna vårt program för öppna utbildningar för att få idéer till kompetensutveckling.

 • Resursförstärkning

Vid frånvaro av ordinarie personal för att driva och administrera ert ledningssystem kan vi erbjuda oss att överta denna roll under tidperiod. Vi genomför då löpande uppgifter som er ordinarie personal normalt gör.

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Anne Swartling

Konsult och kursledare

0709-11 99 75

Kontakta mig >>
ISO 9001:2015 - Kvalitetsledning

Öppen utbildning

Anmälan >>

Tjänster

Teaser image

Interna revisioner

Väl utförda internrevisioner är ett viktigt förbättringsverktyg och resultat från dessa ger mycket intressant och viktigt information till ledningen om hur systemet fungerar och efterlevs. Ramboll har lång erfarenhet av värdeskapande revisioner.

Läs mer >>