Kemikaliehantering och REACH

Mängden kemikalier i samhället ökar ständigt samtidigt som medvetenheten blir större. Bestämmelserna kring kemikalier är omfattande och påverkar alla typer av verksamheter. Vi kan erbjuda er en effektiv och värdeskapande rådgivning så att ni uppfyller dagens krav och ligger steget före morgondagens.

Kemikaliehantering

Ni kanske är ett av alla de företag som upplever svårigheter med att ha kontroll på all lagstiftning och de krav som ställs från kunder. Resultat från myndigheternas tillsyn och larm i massmedia visar också att det finns många företag som har långt kvar innan man uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen och har kontroll över sin leverantörskedja. Andra företag ligger långt framme och arbetar med att byta ut farliga ämnen i god tid innan lagstiftningen kräver det. Vi kan hjälpa er oavsett hur långt ni har kommit i ert arbete och minska riskerna för hälsa, miljö och dålig publicitet.

 KemiQuiz

RSM&CO kan fungera som stöd genom att till exempel:

 • Utbilda i säker kemikaliehantering
 • Ta fram kemikalieförteckningar
 • Bistå vid riskbedömningar ur miljö och arbetsmiljösynpunkt
 • Utvärdera och förbättra er kemikaliehantering
 • Säkerställa lagefterlevnad av svensk och europeisk kemikalielagstiftning, till exempel:
  • REACH
  • CLP
  • RoHS
  • Biocidförordningen
  • POPs förordningen
  • Kosmetikaförordningen
  • Miljöbalken
  • KIFS
  • AFS
 • Assistera vid utbyte av kemikalier
 • Förbereda för miljömärkning och certifiering
  • Svanen
  • Kemikaliesvepet
  • Möbelfakta
  • Basta
 • Ta fram eller utvärdera säkerhetsdatablad
 • Granska märkning av kemiska produkter

REACH

REACH gäller inom hela EU och påverkar alla typer av verksamheter. Störst krav ställs på tillverkare och importörer av kemikalier såsom t.ex. registrering av ämnen, kemikaliesäkerhetsrapport och framtagande av säkerhetsdatablad. Företag som hanterar kemikalier i sin verksamhet måste ha all nödvändig dokumentation tillgänglig, det kan vara t.ex REACH registreringsnummer, tillstånd, information om SVHC ämnen, exponeringsscenarier och säkerhetsdatablad. Även företag som säljer varor berörs och det ställs krav på att företaget ska kunna informera om innehåll av farliga ämnen. 

Ramboll kan fungera som stöd genom till exempel:

Genomgång av hur ni berörs av REACH

 • Gå igenom hur ni berörs av REACH
 • Genomföra registreringar
 • Understödja kommunikationen med myndigheter, leverantörer och kunder
 • Inventera era produkter mot kandidatlistan, begränsade och förbjudna ämnen
 • Genomföra utbildningar
 • Ta fram eller utvärdera säkerhetsdatablad

REACH 2018

Sedan den 31 Maj 2018 ska alla ämnen som tillverkas inom eller importeras till EU i mängder över 1 ton per år vara registrerade hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Kravet gäller alla ämnen, även sådana som ingår i blandningar t.ex. lim och färg. Att importera eller tillverka kemikalier som inte är registrerade utgör ett kemikalieregistreringsbrott enligt miljöbalkens 29 kapitel. Vi kan hjälpa er med att ta reda på om och hur ni berörs av lagstiftningen och bistå er i det fortsatta arbetet. 

Kontakta mig

Contact picture

Nicklas Gustavsson

0730-93 93 33

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Charlotta Boweden

Kursledare & Säkerhetsrådgivare

0733-27 90 76

Kontakta mig >>
Arbetsplatsens kemikaliehantering

Öppen Utbildning

Anmälan >>
Kemiska hälsorisker med riskbedömning

Öppen Utbildning

Anmälan >>