ISO 26000 - Socialt ansvarstagande

Vet ni vad ni står i hållbarhetsarbetet? Är ni stjärnor eller noviser? En GAP-analys mot den globala standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000 kan ge svar och hjälper er samtidigt att hitta rätt utvecklingsområden för framtiden

ISO 26000 är späckad med vägledning för den som vill jobba systematiskt med hållbarhet och socialt ansvarstagande och kan integreras i befintliga ledningssystem.

Vad är ISO 26000?

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Standarden täcker de sju områdena: verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling, goda verksamhetsmetoder, miljö och arbetsförhållanden. ISO 26000 är i sig själv inte en standard för ledningssystem men är vägledande och ger konkreta exempel på vad en ansvarstagande organisation förväntas leva upp till. ISO 26000 kan tillämpas av alla organisationer.

Vad kan verksamheten vinna på att implementera ISO 26000?

ISO 26000 erbjuder verksamheter som vill jobba systematiskt med hållbarhet och socialt ansvarstagande en standardiserad metod för det. Den är internationellt känd och framtagen av ett stort antal experter på området. Standarden har ett brett omfång och ger bra vägledning när det gäller vilka ansvarområden som behöver hanteras och på vilket sätt som detta lämpligen görs. Den är inte certifierabar men verifierbar genom en kompletterande standard för systematisk egendeklaration (SIS-SP 2:2013)

Varför börja med en GAP-analys?

Om ni påbörjar arbetet med ISO 26000 genom att genomföra en GAP-analys kommer ni få en objektiv bild av organisationens status inom samtliga områden som standarden tar upp. Resultat visar på nuläget och de styrkor och svagheter som ni har. Möjlighet finns även att jämföra resultatet med ett framtida önskvärt läge. Detta sammantaget ger bra input till vad ni behöver utveckla och hjälper er till rätt prioriteringar.

Hur kan vi på Ramboll hjälpa er?

  • Vi kan erbjuda stöd vid genomförande av en GAP-analys, att samla in information, att analysera denna samt ge förslag på prioriterade åtgärder i en handlingsplan.
  • Vi kan även hjälpa er att på ett strukturerat och effektivt sätt implementera hela eller delar av ISO 26000 i er organisation
  • Vi kan hjälpa er med att integrera ISO 26000 i befintliga ledningssystem

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>
Revision med fokus på hållbarhetskrav

Öppen utbildning

Anmälan >>
Utveckla en hållbar leverantörskedja

Utveckla en hållbar leverantörskedja

Anmälan >>