Intressentanalys och intressentdialog

Dialog med intressenter ger en ökad ömsesidig förståelse, input till produktutveckling och underlättar hantering av motstridiga intressen. Genom en systematisk intressentanalys och intressentdialog identifieras och involveras företagets viktigaste intressentgrupper. Vi erbjuder en effektiv struktur och hjälp med genomförandet.

När lade ni senast örat mot marken för att lyssna av omgivningen? Allt fler verksamheter börjar förstå vikten av få koll på sina intressenter och vad de vill. Idag räcker det inte enbart att ha produkter och tjänster som uppfyller grundläggande krav för att bli framgångsrik.

De produkter och tjänster som tillhandahålls måste även tilltala intressenter på ett känslomässigt plan. För att förstå vilka frågor, förväntningar och krav som är viktiga för era intressenter nu och i framtiden är intressentanalys och intressentdialog tillgängliga verktyg.

Vad innebär det att göra en intressentanalys?

Att göra en intressentanalys innebär att identifiera verksamhetens intressenter och kartlägga de krav och förväntningar som de har på verksamheten. Med intressenter avses i sådana här sammanhang en grupp eller individ som påverkas av eller har ett intresse i;

1. beslut som fattas av er organisation, eller
2. aktiviteter som utförs av er organisation.

Syftet är få en klar bild av hur omgivningen och era intressenter uppfattar er och kunna använda denna information på ett smart och strategiskt sätt. Dels för att undvika risksituationer, men också för att utveckla produkter och tjänster som är eftertraktade. Alla krav och förväntningar går kanske inte att uppfylla, eller är ens önskvärt. En intressentanalys ger svar på vad som är strategiskt viktigt att uppfylla.

intressentanalys

Vad är en intressentdialog?

Med intressentdialog menas ett kontinuerligt utbyte av information mellan er och era intressenter. Syftet är att involvera intressenterna i ert strategiska utvecklingsarbete. Det finns ingen allenarådande modell för hur en sådan dialog ska bedrivas. Modellen anpassas till syftet, vad ni vill kommunicera och vad för typ av information som ni vill samla in. Den styrs naturligtvis också av målgruppen och hur de vill ta till sig informationen. Möjliga kommunikationskanaler är sociala medier, djupintervjuer, företagsevent etc.

Vad är nyttan med det?

Dialog med intressenter ger en ökad ömsesidig förståelse. D.v.s. ni kommer bättre förstå vad intressenterna förvänta sig av er, samtidigt som ni uppfyller intressenternas behov av att få information om er verksamhet och planerad utveckling. På så vis kan förändringar som påverkar olika intressentgrupper presenteras på ett sakligt vis, ni får möjlighet till feedback, vilket i sin tur underlättar hanteringen av motstridiga intressen.

 Hur kan vi på Ramboll hjälpa er?

  • Vi erbjuder en effektiv struktur och hjälp med genomförandet av en intressentanalys.
  • Vi kan hjälpa er att analysera resultatet från intressentanalysen och intressentdialogen och ge förslag på lämpliga åtgärder.

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Konsult och kursledare

010-615 33 42

Kontakta mig >>