Interna revisioner

Väl utförda internrevisioner är ett viktigt förbättringsverktyg och resultat från dessa ger mycket intressant och viktigt information till ledningen om hur systemet fungerar och efterlevs. Ramboll har lång erfarenhet av värdeskapande revisioner.

Värdeskapande interna revisioner

Väl utförda internrevisioner är ett viktigt förbättringsverktyg och resultat från dessa ger mycket intressant och viktigt information till ledningen om hur systemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del kan vara förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt att hon eller han har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner.

Hur vi kan hjälpa till:

Ramboll har lång erfarenhet av att genomföra värdeskapande revisioner. Flera av våra medarbetare arbetar dessutom som tredjepartsrevisorer år olika certifieringsorgan. Vår revisionsmetodik fokuserar på väsentligheter och ger er ert resultat som ni kan använda för att utveckla verksamheten, snarare än korrigera triviala brister.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

Interna revisioner

Vi gör integrerade revisoner utifrån ett flertal standarder som t.ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000.

Lagrevisioner

Vi gör revisoner för att utvärdera efterlevnaden av t.ex. miljö- och arbetsmiljölagstiftning.

Leverantörsrevisioner

Vi kan hjälpa er att revidera era leverantörers verksamhet och bedöma deras arbetssätt vad gäller kvalitet, säkerhet, miljö, CSR, arbetsförhållanden osv.

Utveckling av ert revisionsarbete

Vi vet vilka de vanligaste bristerna är i internrevisionsprocessen. Därför kan vi hjälpa er med nya verktyg, metoder och uppdaterade rutiner så att era revisioner blir värdeskapande framöver.

Utbildning i internrevision

Vi har utbildat över 1000 interna revisorer i våra öppna- och företagsinterna utbildningar genom åren. Om ni har flera medarbetare som behöver utbildas så är det fördelaktigaste för er med en företagsintern utbildning. Vi utbildar i flera olika nivåer och inriktningar t.ex. grundläggande revisionsmetodik, processrevision och inriktning mot kvalitet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet.

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>
Internrevision av ledningssystem

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>