Hållbarhetsredovisning

Olika intressentgrupper såsom ägare, kunder och samarbetspartners lägger allt större vikt vid hur företag tar ansvar inom områdena miljö, etik och sociala aspekter. Att på ett transparent sätt redovisa hur man arbetar med hållbarhetsfrågor, och resultatet av arbetet, är därför betydelsefullt.

Vad innebär det att hållbarhetsredovisa?

Att hållbarhetsredovisa innebär att organisation samlar in fakta om, analyserar och redovisar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av sin verksamhet. Exempel på det kan vara energiförbrukning, arbetsförhållande, arbetsmiljö & säkerhet kundnöjdhet, m.m. Att avgöra vilka aspekter som är väsentliga att följa upp ingår i metodiken och varierar beroende på bransch och kontext som organisationen verkar inom.

Hållbarhetsredovisningen kan vara ett viktigt kommunikationsverktyg där organisationen tar kommandot över vad som kommuniceras och hur. Hållbarhetsredovisningen kan också vara startskottet för att påbörja ett förbättringsarbete, eftersom handlar om hur hållbarhetsarbetet kan kontrolleras, mätas och därmed målstyras.

Många organisationen som hållbarhetsredovisar väljer att göra det enligt en standardiserad metodik, exv. GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer. Det ger vägledning och en möjlighet att jämföra sina resultat med andra verksamheter. Det underlättar för utomstående att verifiera att uppgifterna är trovärdig.

Vad är nyttan med det?

En hållbarhetsredovisning kan ha flera syften men en vanlig anledning för organisationer att hållbarhetsredovisa är tillgodose viktiga intressenters behov av insyn i och information om organisationens hållbarhetsarbete och vad det ger för resultat. För många är detta i sin tur ett sätt att säkra investeringar och öka lönsamheten genom att attrahera potentiella ägare och kunder.
Genom återkommande uppföljning av nyckeltal och redovisning kan organisationen följa utvecklingen och resultatet av det förbättringsarbete som görs.

Hur kan vi på Ramboll hjälpa er?

Vi ger stöd i arbete med hållbarhetsrapportering, både genom att leda hela processen (intressentanalys, väsentlighetsanalys, textproduktion, framtagande av nyckeltal etc) men också genom att stötta i enskilda delar i processen, allt enligt kundens önskemål.

Vi har kompetens och erfarenhet av att ta fram hållbarhetsrapporter enligt lagkrav och enligt GRI. Flera av våra konsulter håller också kurser i GRI och vi granskar också kundernas rapporter för att säkerställa att de uppfyller lagkrav/GRI. Omfattningen av stödet anpassas till era behov och er ambitions- och kunskapsnivå.

Hållbarhets­­­­­­­­­­redovisning enligt GRI Standards

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Konsult och kursledare

010-615 33 42

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Mia Ströman

076-760 10 07

Kontakta mig >>