Förorenad mark och vatten

Rambolls konsulter levererar platsspecifika lösningar för efterbehandlingsprojektets samtliga delar – från karaktärisering av det förorenade området till riskbedömning, utvärdering av åtgärdsalternativ, utformning av efterbehandlingsarbetet samt övervakning av entreprenaden.

Förorenad mark och vatten

Föroreningar i mark och grundvatten är sedan ett flertal år i fokus hos miljömyndigheterna. Det är därför många verksamheter som får krav gällande inventering av potentiella föroreningar.

Föroreningar i mark är normalt förknippade med negativa kostnader eftersom omhändertagande av en förorening i de flesta fall inte tillför verksamheten något värde. Om en förorening påträffas finns olika alternativ . Oavsett vilka förutsättningar som råder är det viktigt att anlita en samarbetspart som kan guida genom djungeln av riktvärden, provtagningsmetoder och åtgärdsalternativ, och som kan säkerställa att undersökning och åtgärder genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Beroende på förutsättningarna kan hanteringen av potentiella föroreningar omfatta olika steg. Om inga allvarliga risker för föroreningar identifieras i den historiska inventeringen så räcker det många gånger med att genomföra en MIFO fas1-undersökning. Ytterligare steg som kan ingå som vi kan erbjuda är:

  • Inventeringar och riskklassning enligt MIFO FAS 1 och FAS 2 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden)
  • Framtagande av historiskinventeringar och provtagningsplaner
  • Tekniska markundersökningar
  • Riskanalyser och åtgärdsförslag till sanering
  • Provtagningar av byggnadsmaterial, jord, vatten, luft och sediment
  • Statusrapporter

Läs mer och hitta kontaktpersoner på Ramboll.se