Egenkontroll

Egenkontroll – Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Vi på Ramboll kan hjälpa med detta!

Kravet på egenkontroll

Som verksamhetsutövare ska man kunna visa att man arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Egenkontrollen ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten och därför också vara en pågående och fortlöpande process.

Vi på Ramboll kan hjälpa er i alla steg som krävs för att uppfylla kraven i egenkontrollen. Våra konsulter hjälper dig att hitta rätt omfattning och detaljeringsgrad på egenkontrollen anpassat till er verksamhet.

Exempel på arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med:

  • Upprätta kontrollprogram och fungerande egenkontrollsystem
  • Bevaka och ge er enkel tillgång till relevant miljölagstiftning genom vårt webbaserade verktyg för lagbevakning
  • Säkerställa att lagkrav på egenkontroll följs, t.ex. genom upprättande av kemikalieförteckningar och nödvändiga rutiner
  • Genomföra olika typer av undersökningar som myndigheten kräver t.ex. avseende transporter, riskanalyser och kemiska produkter
  • Ta fram rutiner för företagets fortsatta arbete, t.ex. genom att koppla samman egenkontrollen med företagets ledningssystem

 

För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter kan vi även hjälpa till med:

  • Skriva miljörapport och rapportera in i SMP
  • Analysera BAT-slutsatser för verksamheter som berörs av Industriutsläppsförordningen (IED-direktivet) och föreslå åtgärder
  • Rapportera efterlevnad mot BAT-slutsatser enligt Industriutsläppsförordningen (IED-direktivet) i miljörapporten

 

Vilka berörs av kravet på egenkontroll?

Allmänna regler om egenkontroll finns i 26 kapitlet i miljöbalken och gäller för alla verksamheter. För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). I egenkontrollförordningen finns krav på vad egenkontrollen ska innehålla för dessa typer av verksamheter. Vi hjälper med alla delar för att uppfylla förordningens krav.

 

Miljölagstiftning

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Tjänster

Teaser image

Extern miljösamordnare

Behöver ni professionell och kostnadseffektiv hjälp och avlastning inom miljöområdet? Har ni svårt att finna rätt kompetens? I så fall kan ni hyra en erfaren resurs inom miljöområdet från Ramboll!!

Läs mer >>