ISO 45001 Arbetsmiljöledning

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Att införa ett arbetsmiljöledningssystem är ett arbete som kräver planering, motivation och målinriktning.

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Att införa ett arbetsmiljöledningssystem är ett arbete som kräver planering, motivation och målinriktning. Motiven att införa ett arbetsmiljöledningssystem varierar men görs det på ett bra sätt bör det leda till en arbetsmiljömässigt bättre fungerande arbetsplats. Mindre sjukskrivningar, färre olyckor, bättre trivsel och mer attraktiv arbetsplats är faktorer som gynnar båda arbetstagare och arbetsgivare.

Oavsett vilken typ av verksamhet man har är det viktigt att fokus ligger på att få ett användbart, enkelt och effektivt ledningssystem. För att detta skall lyckas är det viktigt att den egna personalen engageras och får vara med och påverka både ledningssystemet och verksamheten i stort. Vi har stor erfarenhet från införande av arbetsmiljöledningssystem och har även i flera fall fungerat som projektledare för detta arbete.

Sedan 2007 har man i Sverige med hjälp av ett ackrediterat certifieringsorgan kunnat certifiera sig mot OHSAS 18001. Rätt applicerat uppfyller OHSAS 18001 också kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 2018 ersattes OHSAS 18001 av en ISO-standard, ISO 45001. 

OHSAS 18001 arbetsmiljöledning

Hur vi kan hjälpa till:

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt att införa, förvalta och utveckla ledningssystem. Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Vi arbetar enligt följande modell:

vårt arbetssätt

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av:

 • Tydlig offert och uppdragsbeskrivning samt projekt- och tidsplan
 • Genuint intresserade, engagerade och professionella medarbetare
 • Göra rätt från början, arbeta effektivt och med enkelhet
 • Regelbunden avstämning om projektets utveckling

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Införa och utveckla arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001

Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Givetvis integrerar vid ert arbetsmiljöarbete i ert befintliga ledningssystem.

 • Gap analys mot ISO 45001 

Är ni inte arbetsmiljöcertifierade sedan tidigare utför vi en grundläggande analys på vilka brister som finns mellan ert nuvarande arbetssätt och kraven i ISO 45001. 

 • Identifiering av lagstiftning, utvärdering av lagefterlevnad samt lagbevakningstjänst

Vi säkerställer att ni har identifierat den lagstiftning som er verksamhet berörs av och vi utvärderar er efterlevnad så ni får information om det finns några brister som ni behöver korrigera. Vår lagbevakningstjänst kan också stötta er i att bl.a. bevaka nya och ändrade krav.

 • Riskbedömning

Tillsammans med er undersöker vi vilka metoder för riskbedömningar som ni har idag och gör en bedömning av deras tillräcklighet och verkan ur både lagperspektiv och standardperspektiv. Vi kan vid behov ta fram både rutiner och metodstöd för att förbättra riskbedömningarna i er verksamhet. Våra erfarna konsulter kan också bistå med sin kunskap genom deltagande vid riskbedömningar och implementering av metoderna.

 •  Internrevision 

Vi har stor erfarenhet av genomförande av revisioner, såväl interna som externa 3:e partsrevisioner. Fokus i våra revisoner är att medverka till förbättring av ert arbetsmiljöarbete och inte identifiera triviala avvikelser.

 • Företagsanpassade utbildningar 

Tillsammans med er skräddarsyr vi företagsinterna utbildningar utifrån de behov ni har. Vi kan hålla ledningsseminarium, utbildning för all personal eller anpassat för chefer och skyddsombud. Vill ni utbilda interna revisorer kan vi göra det på plats hos eller via vårt öppna kursutbud. Har ni ont om tid kan web-utbildningar för vissa typer av utbildningar vara ett alternativ. Se gärna vårt program för öppna utbildningar för att få idéer till kompetensutveckling.

 • Resursförstärkning 

Vid frånvaro av ordinarie personal för att driva och administrera ert ledningssystem kan vi erbjuda oss att överta denna roll under tidperiod. Vi genomför då löpande uppgifter som er ordinarie personal normalt gör.

 • Omvärlds- och intressentanalys enligt ISO 45001

Tillsammans med er gör vi en analys på vilka frågor som kan påverka ert ledningssystems förmåga att nå planerade resultat. Vi undersöker också vilka intressenter som har krav och förväntningar på er verksamhet och hanterar dessa krav i ert ledningssystem.

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>
ISO 45001:2018 - Arbetsmiljöledning

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Tjänster

Teaser image

Systematisk arbetsmiljöarbete

Vi kan hjälpa er med AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete!

Läs mer >>