Kompetensområden

Ramboll (fd RSM&CO) har i mer än 25 år har hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar verksamhet.

Arbetsmiljö

Medarbetarnas prestationsförmåga är avgörande för en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Med en bra arbetsmiljö ökar kapaciteten, och minskar kostnader för sjukdagar och arbetsskador.

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer. Kunskap om de psykosociala och fysiska faktorerna och att förstå regelverket för arbetsmiljöarbete är avgörande för framgång. Genom lagstadgat systematisk arbetsmiljöarbete främjas säkerhetskultur, medarbetarglädje och ekonomiskt resultat.

Vi utbildar: Chefer, medarbetare, skyddsombud, byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U), kemikalieansvariga samt tillsammans med Folkuniversitetet i Göteborg framtidens arbetsmiljöingenjörer.

Hur kan vi hjälpa er att förenkla och förbättra ert arbetsmiljöarbete?

Hållbarhet

Hållbar affärsutveckling innefattar en organisations insatser för socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande med syfte att kombinera organisationens ekonomiska framgång med en hållbar samhällsutveckling. 

Olika intressentgrupper såsom ägare, kunder och samarbetspartners lägger allt större vikt vid hur företag tar ansvar inom områdena miljö, etik och sociala aspekter. Att på ett transparent sätt redovisa hur man arbetar med hållbarhetsfrågor, och resultatet av arbetet, är därför betydelsefullt.

Våra konsulter har ofta en processledande roll i sina uppdrag där vi tar ett helhetsgrepp och tillsammans med kunden driver hållbarhetsarbetet framåt. Vi erbjuder också expertrådgivning inom olika områden där vi utgör bollplank och stöd i en process och kunden arbetar sedan vidare på egen hand.

Kvalitet

Förutom kvalitetsledning och ISO 9001 omfattar vårt utbud fler tjänster som hjälper våra kunder att fokusera sin affär och utveckla strategier och mål för att förverkliga den, tillfredsställa sina kunders kvalitetskrav, öka produktiviteten för att sänka kostnader, samt skapa förutsättningar för ständiga förbättringar genom exempelvis införandet av Lean Production.

Kvalitetsarbete omfattar många delar och handlar såväl om att säkra en bra kvalitetsnivå och skapa ordning och reda, som att skapa bra metodik och kultur, för att arbete med ständiga förbättringar. Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar på hur ni kan arbeta med detta, så lovar vi att anstränga oss för att föreslå lösningar som passar just er verksamhet.

Miljö

Inom Ramboll finns en mångårig erfarenhet och kompetens att arbeta med miljöfrågor inom en rad olika områden. Vi har en mycket bred kompetens som innefattar såväl ämnesspecifik expertis som generell övergripande miljökunskap. Detta innebär att vi kan arbeta med stora och breda såväl som smala och specifika frågeställningar både på operativ och/eller stödjande nivå eller som projektledare. Exempel på områden omfattar myndighetsrelaterade frågor som tillstånd eller periodisk besiktning, ledningssystem som ISO 14001 och miljöförbättrande arbete som egenkontroll och extern miljösamordning. Våra kunder finns i ett stort antal olika branscher.

Vi arbetar medvetet med att kompetensutveckla våra konsulter, hålla oss uppdaterade med nyheter och att utveckla vårt utbud. Detta ger oss en möjlighet att kunna erbjuda dig som kund de flesta typer av tjänster som du kan behöva inom miljöområdet på det sätt som passar er verksamhet bäst. På hemsidan har vi presenterat de vanligaste områdena vi arbetar inom. Hör gärna av dig till oss om du har frågor om andra typer av uppdrag så ser vi till att sy ihop en lösning som passar er verksamhet.

Avfall

Avfallets roll i samhället håller på att förändras. Från att vara en belastning på miljö och ekonomi är avfall idag en viktig resurs som bidrar till minskat resursnyttjande, ökad hållbarhet och högre levnadsstandard. Omställningen har påbörjats men det finns en långt större potential. Utmaningarna handlar om att kunna hitta nya synsätt, hitta genomtänkta helhetslösningar och skapa nya typer av affärer.

Vi på Ramboll har en unik möjlighet att hjälpa våra kunder i denna anpassning. Genom att sammanföra ett modernt synsätt och generationer av kompetens inom avfallsteknik hjälper vi med stort engagemang våra kunder att hitta hållbara och effektiva lösningar inom avfallshierarkins samtliga områden. Vi kan bidra med allt från att identifiera möjligheter till avfallsminimering, planera avfallshantering, välja rätt behandlingsmetoder, se över logistiklösningar, upprätta avfallsplaner, upphandlingsstöd och myndighetskontakter.

 

Inga tjänster finns för detta val