Statusrapport

RSM&CO har i samråd med uppdragsgivaren Ragn-Sells Avfallsbehandling AB tagit fram en anpassad modell för statusrapportering baserat på Naturvårdsverkets vägledning och förutsättningarna för den aktuella verksamheten.

I samband med tillståndsprövning av en verksamhet som omfattas av Industriutsläppsförordningen aktualiserades kravet på statusrapport för område 3 på Högbytorp avfallsanläggning. Förutsättningarna för statusrapporten är dock speciella. Stora delar av verksamhetsområdet utgörs av deponiyta som per definition inte ska återställas till ursprungligt skick efter avslutad verksamhet. Det är även komplext att fastställa vilka farliga ämnen som ska anses vara relevanta att kontrollera eftersom statusrapporten avser behandlingsytor för avfall, där sammansättningen och egenskaperna hos inkommande material varierar över tid.

RSM&CO har i samråd med uppdragsgivaren tagit fram en anpassad modell för statusrapportering baserat på Naturvårdsverkets vägledning och förutsättningarna för den aktuella verksamheten. Därefter sammanställdes en statusrapport, med fokus på relevanta delar av verksamhetsområdet, som lämnades till Mark- och miljödomstolen tillsammans med tillståndsansökan.

Ansvarig konsult: Martin Bertilsson

Kontaktperson: Anders Hagevi, Ragn-Sells Avfallsbehandling AB

Projekttid: 2014--2015

Ragn-Sells