Rundabordssamtal om cirkulär ekonomi

Ragn-Sells och RSM&CO anordnade den 16:e februari rundabordssamtal om EU-kommissionens handlingsplan för omställningen till den cirkulära ekonomin. Syftet var att få in svenska aktörers synpunkter vilka ska sammanställas i ett betänkande som Ragn-Sells ska lämna till miljödepartementet.

Den cirkulära ekonomin utgör ett markant annorlunda sätt att göra affärer vilket tvingar näringslivet att tänka om beträffande allt från hur de utformar och tillverkar produkter till sina relationer med kunder och andra intressenter. Hur kan denna omställning främjas genom EUs handlingsplan och vilka hinder finns det idag? Flera av förslagen som framkom under samtalen handlade om behovet av nya styrmedel samt nya och förbättrade direktiv som främjar design för återanvändning. Andra önskade åtgärder var harmonisering av regelverk, samarbete och samsyn på systemnivå mellan företag, organisationer och institutioner. Man efterlyste ett allmänt nytänk, ett kunskapslyft och en ökad acceptans av sekundära råvaror.

Att ställa om det nu rådande ekonomiska systemet till att bli cirkulär, att skapa nya affärsmodeller, är en enorm utmaning. Det finns tekniska, ekonomiska och regelmässiga hinder. Omställningen innebär en kulturförändring där infrastruktur, energiutvinning och produktion ska anpassas. Möjligheterna är dock mycket stora. Det går redan idag att se att de snabbast växande företagen är cirkulära. I praktiken innebär det bl.a. att dessa företag delar kunskap med varandra, att de har system för att ta tillbaka sina produkter i syfte att i första hand återanvända och i andra hand att återvinna, att de designar och utvecklar sina produkter med innovativa funktioner och nya material. De tänker, och säljer, funktion och prestanda i stället för produkter. Samsyn på systemnivå ställer krav på näringslivets förmåga att bygga upp långsiktiga relationer på alla nivåer. Vinsten är att företag och organisationer gynnas av varandras framgång i denna kaskad av olika kretslopp.

Våra tips till er som vill ställa om är att:

 • Omfamna förändring. Den kommer att komma ändå, så vänta inte. Ta tag i taktpinnen!
 • Starta med att ta fram en vision samt en hållbar och responsiv affärsmodell.
 • Påbörja en dialog med ledningen och kollegor – skapa en gemensam bild.
 • Utse en innovationsansvarig.
 • Ta fram en färdplan.
 • Engagera dina leverantörer och kunder, hitta nya samarbeten och nya partners för att tillsammans hitta innovationer.
 • Involvera kunder, brukare och interna intressenter. Utbilda varandra om hur man uppnår en gynnsam förändring.
 • Starta pilotförsök. Ta lärdom och se varje steg framåt som viktig händelse.
 • Leta efter sparringpartners – lär av deras kultur och hur de tänker.
 • Att ändra mindset, tankegrund, är avgörande för att locka fram kreativiteten inom organisationen.
 • Storytelling, att berätta historier, är väsentligt.

För företag och organisationer som vill ställa om sin affärsmodell mot en cirkulär ekonomi kan vi på RSM&CO, i samarbete med Ragn-Sells AB, erbjuda en unik spetskompetens inom området.