Ny föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket går ut hårt med information om den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den träder i kraft den 31 mars 2016 och kommer beröra alla verksamhetsutövare.

Föreskriften konkretiserar arbetsmiljölagen och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Regler runt den psykosociala arbetsmiljön förtydligas.

Vi är vana vid att leta efter fysiska risker exempelvis ergonomiska risker, farliga maskiner, lagerarbete och så vidare. Nu ska vi även riskbedöma medarbetarnas förhållningssätt till varandra och till sina arbetsuppgifter.

På 80- och 90-talet fick många inom den tillverkande industrin förslitningsskador. Myndigheter och företag arbetade därför under lång tid med att ta fram och tillämpa metoder för att få ner de höga sjukskrivningstalen. Man lyckades riktigt bra och i dag är det, tack vare effektiva åtgärder, färre som får förslitningsskador. Idag är det förebyggande arbetet oftast en självklarhet vid produktionsförändringar och när man skapar nya arbetsplatser. Förhoppningsvis kommer vi nu att få motsvarande goda effekter gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det torde vara alla chefers dröm att ha medarbetare som är supermotiverade att utföra sina arbetsuppgifter med största engagemang, som kommer med bra kreativa förbättringsmöjligheter och som är självgående och kan ta egna initiativ för att leverera resultatet på bästa sätt. Det är absolut inte ett ouppnåeligt scenario. Genom att strukturerat arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och genom att skapa ett coachande ledarskap, så kan det blir verklighet.

Enligt föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att:

  • Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet.
  • Arbetstiderna inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel genom en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt kan få hjälp.
  • Med hjälp av arbetstagarna ta fram mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen bör vara grundade i arbetsmiljöpolicyn och ska dokumenteras skriftligt om verksamheten har minst tio arbetstagare.

Att Arbetsmiljöverket nu tar krafttag för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer för många verksamheter innebära att det behövs ett nytt tankesätt runt de här frågorna hos både ledning och chefer. Verksamheten behöver göra en nulägesanalys där man inventerar och bedömer sitt arbetsmiljöarbete, för att sedan sätta upp mål och handlingsplaner som ska följas upp.

Om ni behöver hjälp med någon av dessa delar kan vi på RSM&CO bistå er med nya ögon, nya infallsvinklar och praktiska lösningar.