Ny standard för arbetsmiljöledning - OHSAS 18001 blir ISO 45001

Hösten 2015 kom de nya versionerna av kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Näst på tur står en förnyelse av standarden för arbetsmiljöledningssystem, OHSAS 18001, som i oktober 2016 blir en ISO-standard - ISO 45001.

Den slutgiltiga utformningen på standarden är inte helt fastställd men utifrån de utkast som kommit kan man bl.a. utläsa följande:

  • Strukturen förändras - Grundstrukturen i ISO 45001 blir likriktad med strukturen i nya ISO 9001 och ISO 14001. Detta underlättar integrering av arbetsmiljöarbetet med kvalitets- och miljöarbetet. Det blir därmed lättare för verksamheter som redan är kvalitets- och miljöcertifierade att även ta steget till arbetsmiljöcertifiering.
  • Ledningen får ett utökat ansvar - Man följer i ISO 9001/14001:s spår och tar bort krav på ledningens representant. Istället trycker man hårt på högsta ledningens ansvar när det gäller att skapa ett aktivt arbetsmiljöarbete som verkligen leder till förbättringar i verksamheten. Detta medför i förlängningen att ledningen måste ha både kompetens och engagemang kring arbetsmiljöarbetet och dess koppling till kärnverksamheten.
  • Intressenters krav och påverkande faktorer - Verksamheten ska ha en tydlig bild över intressenter (t.ex. medarbetare, myndigheter, kunder etc.) och de krav som dessa ställer på arbetsmiljöarbetet. Man ska också ha kunskap om de interna och externa faktorer (ekonomiska resurser, engagemang, myndighetsbeslut) som kan påverka oss att nå våra ambitioner i vårt arbetsmiljöarbete.

 

I Sverige finns idag ca 1 000 OHSAS-certifierade verksamheter. Detta kan jämföras med att det finns nästan 6-7 gånger fler miljö- och kvalitetscertifierade verksamheter. Till stor del beror denna skillnad på att det varit färre kundkrav på arbetsmiljöcertifiering.

Om man däremot ser på trender så har antalet miljö- och kvalitetscertifierade verksamheter legat på ungefär samma nivå de senaste åren medan antalet arbetsmiljöcertifierade ökat med ca 70 % de senaste 3-4 åren. Denna ökande trend kan förväntas hålla i sig, delvis på grund av ökade kundkrav på aktivt arbetsmiljöarbete, men också genom att organisationer allt mer inser att man för att kunna attrahera och behålla personal behöver ha en bra arbetsmiljö.

Att arbetsmiljöstandarden blir en ISO-standard bör även det göra att fler företag får upp ögonen för att arbetsmiljöcertifiera sig.

Är ni intresserade av att veta med om arbetsmiljöledning och certifiering? Kontakta gärna Johan Sund.

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>