EU-kommissionen presenterade sin nya strategi om Cirkulär Ekonomi den 2 december 2015

2 december 2015 presenterade EU-kommissionen sin nya strategi om Cirkulär Ekonomi. Strategin innehåller förslag till lagstiftningsförändringar inom avfallsområdet och en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Förslaget syftar till att uppnå resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Genomförandet av strategin förväntas minska utsläppen av växthusgaser när uttag och förädling av jungfruliga råvaror ersätts med användning av sekundära, återvunna, råvaror. En hållbar tillväxt stimuleras och nya jobb skapas. Detta genom nya affärsmodeller och mer effektiva tillverkningsprocesser. Målet i det cirkulära kretsloppet är att ”avfall” avskaffas. Konsumtion kan t ex gå från inköp av varor och produkter till att man istället hyr eller leasar tjänster. Produkter blir mer genomtänkta för att öka livstid, stimulera återanvändning och återvinning av material. Principen ”zero waste” råder där rester inte blir avfall. Istället blir de returråvaror och insatsmaterial till ny produktion.

Resurseffektiva och giftfria kretslopp främjas. T ex strävar man mot att biprodukter ska användas i större utsträckning. Biprodukter från en bransch kan vara råvara för en annan. Det ges incitament för produktion av miljövänliga produkter vilket leder till att spridningen av farliga ämnen i produktens livscykel minskar. Kvalitetsnormer tas fram för returråvaror för att öka förtroendet för dessa råvaror på marknaden. EU har även tagit fram särskilda strategier för plast samt bygg- och rivningsavfall.

Under 2016 kommer EU-kommissionens förslag att behandlas i EU:s ministerråd och i EU-parlamentet.

Vill du veta mer om EU:s strategi kan du läsa mer här.

RSM&CO ser en ökad efterfrågan på olika tjänster kopplade till området cirkulär ekonomi. Giftfritt byggande, program för en resurseffektiv avfallshantering i industrin, cirkulära affärsmodeller och utbildning är exempel på tjänster där vi hjälper våra kunder att omsätta EU:s tankegångar i praktiken. 

Vill du komma i kontakt med någon av våra konsulter som arbetar med cirkulär ekonomi i praktiken är du välkommen att kontakta Emma Breitholtz.