Säkerhetsprövningens livscykel – intervjun, människan och juridiken

Kursen ger dig som i din yrkesroll genomför säkerhetsprövningsintervjuer eller på annat sätt är involverad i arbetet med rutiner för säkerhetsprövning förståelse för hur säkerhetsprövningsprocessen i stort, och dess delmoment, fungerar och hör samman.

Vad är en bra säkerhetsprövning? Varför kan lämplighetsbedömningar se så olika ut? Och hur bygger vi processer inom våra organisationer för att bidra till att stärka Sveriges säkerhet? Processen för säkerhetsprövning består av flera steg och förståelse för både processens helhet och de olika delmomenten är grundläggande för att säkerställa en heltäckande prövning. En sådan prövning efterlever de juridiska kravställningarna samtidigt som den tar stor hänsyn till såväl individens integritet som Sveriges säkerhet.

Med ett förändrat omvärldsläge utgör säkerhetsprövningen en central funktion för att skydda Sveriges intressen och kritiska funktioner. Rätt person på rätt plats i kombination med en god säkerhetskultur är ett måste när det handlar om vilka som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. En förutsättning för att upprätthålla ett bra säkerhetsskydd är att de medarbetare som deltar i en säkerhetskänslig verksamhet är säkerhetsprövade. Säkerhetsprövningen ska ta hänsyn till om den prövade har några sårbarheter som kan vara negativt för lojalitet och pålitlighet. Säkerhetsprövning är inget som enbart sker vid inträdet i verksamheten utan ska ses som en ständigt pågående process. Viktigt vid en säkerhetsprövning är personkännedom för att bedöma lojalitet, pålitlighet och sårbarhet.

Juridiska grunder avseende säkerhetsprövning åter­finns i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2021:995) samt Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) För att leva upp till kravställan krävs kunskaper om processen för säkerhetsprövning. För att sedermera genomföra en tillförlitlig prövning som dels respekterar individens integritet, dels artar sig utifrån perspektivet av Sveriges säkerhet krävs ytterligare förståelse för de tre områdena; mänskligt beteende, juridiska fundament och praktisk tillämpning.

Vem får egentligen delta i säkerhetskänslig verksamhet?

Men – i arbetet med säkerhetsskyddets ofta snåriga djungel av olika lagstiftningar, hotbilder och materiella säkerhetshöjande åtgärder är det viktigt att inte glömma bort den viktigaste länken: människan. Vem får egentligen delta i säkerhetskänslig verksamhet och, framför allt, varför? Under utbildningstillfället erbjuder Ramboll en fullspäckad dag bestående av inspirerande föreläsningar ledda av experter inom respektive delmoment, gemensam diskussion kopplat till prövningsprocessen, rådgivning från säkerhetsskyddsexperter samt praktiska scenarioövningar där kursdeltagarna får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiska exempel tillsammans med branschkollegor.

Kursen ger dig

Kursen ger kursdeltagarna såväl teoretiska som praktiska kunskaper samt verktyg för praktisk tillämpning. Ett huvudfokus vid utbildningstillfället är även att ge deltagarna tid för reflektion och diskussion.

Kursen ger dig som i din yrkesroll genomför säkerhetsprövningsintervjuer eller på annat sätt är involverad i arbetet med rutiner för säkerhetsprövning förståelse för hur säkerhetsprövningsprocessen i stort, och dess delmoment, fungerar och hör samman. Under dagen varvas konkret utbildning med inspirerande föreläsningar, exempel från verkligheten, juridisk vägledning och praktiska gruppövningar. Föreläsningarna kommer bland annat innehålla praktiska tips kopplat till samtalsteknik från yrkesverksamma personer med långtgående erfarenhet av svåra samtal i olika kontexter.

 Det differentierade kursupplägget syftar till att varje kursdeltagare ska besitta verktyg som praktiskt kan tillämpas i säkerhetsprövningsprocessens olika delar samt anpassas för att passa respektive deltagares organisations verksamhet. Utöver föreläsning och praktisk övning uppmuntras deltagarna till diskussion där vi tillsammans tar oss an frågeställningar och utmaningar – men också delar med oss av idéer och lösningar.

Brandfarliga ämnen

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma som är eller kommer vara en del av sin organisations säkerhetsprövningsprocess. Eftersom processen består av flera olika moment och berör ett flertal befattningar är kursen relevant för exempelvis säkerhets- och säkerhetsskyddssamordnare, säkerhets- och säkerhetsskyddschefer, jurister, HR samt andra chefspositioner. För att på ett heltäckande sätt ta del av kursens olika moment krävs grundläggande förkunskaper om säkerhetsskyddets innebörd samt praktiska tillämpning. Fördelaktigt om en grundförståelse för säkerhetsprövning finns.

Ur kursens innehåll

 • De juridiska aspekterna; Säkerhetsskyddslagsstiftning, GDPR, PUB och tystnadsplikt
 • Från början till slut – respektive momentens innebörd
 • Före, under och efter en säkerhetsprövningsintervju – bakgrundskontroll & uppföljning
 • Vilka befattningar kan ingå i processen?
 • Vem kan hålla en säkerhetsprövningsintervju?
 • Samtalet med människan – det stundtals svåra mötet
 • Lojalitet, pålitlighet och sårbarheter – vem blir godkänd och vem blir det inte?
 • Exempel från verkligheten
 • Praktisk tillämpning; scenariobaserade gruppövningar
 • Utvärdering och feedback

Förkunskapskrav

För att på ett heltäckande sätt ta del av kursens olika moment krävs grundläggande förkunskaper om säkerhetsskyddets innebörd samt praktiska tillämpning. Inga förkunskaper kopplat till intervjuteknik krävs. Fördelaktigt om en grundförståelse för säkerhetsprövning finns.

Recensioner

Läs recensioner av våra utbildningar på utbildning.se

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans säkerhetsprövning

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Öppen Utbildning

Säkerhetsprövningens livscykel – intervjun, människan och juridiken

Sökord

 • Säkerhetsprövning
 • Säkerhetsskyddslagstiftning

Kursavgift

7.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Kontakt